FIRST Nordic Real Estate – Oppdatering

Da har selskaper som utgjør 81% av forvaltningskapitalen rapportert tall for Q2 2022. Høydepunkter her: (Husk å lese disclaimer nederst i innlegget).

  • Justert inntjening per aksje er opp 17.7% sammenlignet med samme kvartal i fjor. For meg er dette det viktigste tallet
  • Som tabellen under viser, er som vanlig den største driveren antall utleibare kvadratmeter, som bidro med 14.4%. Dette har også over tid vært den viktigste kilden til økt inntjening. Selskapene vokser gjennom både utvikling av eiendom (det har blitt dyrere når materialprisene har steget) og gjennom kjøp av eksisterende eiendomsporteføljer (de har blitt billigere i det siste)
  • Leie per kvm har bidratt med 4.9%, høyere enn vanlig drevet av inflasjonsjustering. Med dagens inflasjonstakt er det sikkert grunn til å tro at dette blir bra også i 2023. Samtidig må en ikke se seg blind på inflasjonsjustering. På sikt vil markedet bestemme hva leiene er, og har de blitt justert for mye opp, så må de komme ned igjen også. Samtidig er dette viktig fordi det bidrar til å utligne effekten av høyere renter
  • Rentekost har bidratt negativt med 0.5%, og det blir trolig enda større negativ effekt i Q3 og Q4. Selskapene har også ulik grad av rentebinding som utsetter effekten, samtidig som lån kan ha blitt refinansiert siste tiden til andre vilkår enn tidligere
  • Driftskostnadene har bidratt negativt med 1.4%, spesielt strøm/varme, men også generelt høyere kostander bidrar negativt.
  • At EPS vokser nesten 18% er virkelig bra. Tabellen viser at det er en del forskjell mellom selskapene. Trianon skiller seg spesielt negativt ut med et fall på 6.5%, og dette skyldes økte kostnader. Samtidig er det litt tilfeldigheter som gjør at det alltid vil være litt avvik.
  • Jeg bryr meg lite om NAV, men for de som gjør det så er denne opp rundt 26% Å/Å

Til tross for de gode tallene, har avkastningen i år vært alt annet enn hyggelig med rundt 39% nedgang.

P/E for markedet er nå 15x basert på siste 4 kvartalers inntjening. Dette er lavere enn under corona der det bunnet på 16.6x. Peaken var i November i fjor der P/E var så høyt som 30.1x P/E for fondet er nå14x. Mer detaljer om selskapene i fondet finnes i tabellen under

Viktig informasjon:

Dette er informasjon gitt i markedsføringsøyemed og må ikke oppfattes som investeringsråd. Denne presentasjonen er bare ment for institusjonelle og private investorer bosatt i Norge, hvor fondet har sin markedsføringstillatelse. Vennligst les fondets nøkkelinformasjon, vedtekter og prospekt før beslutning om investering. Dokumentene er tilgjengelig på www.firstfondene.no.

Ved tegning mottar man en andel i fondet og ikke direkte i de underliggende verdipapirene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl. a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Please reload

Vennligst vent ...