Hvordan makro påvirker Veritas

Jeg har ingen forutsetninger for å kunne spå utvikling i makroøkonomi bedre enn andre. Dette innlegget er ment for et logisk ressonement om hvordan Veritas vil bli påvirket av ulike klimaer og sykluser i økonomonien. Les disclaimer nederst i innlegget

Jeg vil se på tre økonomiske faktorer (som selvsagt henger sammen på sine måter)

  1. Økonomisk vekst (BNP)
  2. Inflasjon/råvarepriser
  3. Renter

Økonomisk vekst

Høy vekst i verdensøkonomien vil trolig isolert sett være ørlitt positivt for selskapene i fondet, spesielt selskaper som Atlas Copco og Kone. Likevel er tanken bak noen av paremetrene fondet måler selskapene på, at de skal vokse strukturelt, og ha stabile marginer litt uavhengig av eksterne faktorer (slik som vekst i verdesnsøkonomien er). Et annet poeng er at med veldig gode rammevilkår, så vil selv dårlige selskaper (f.eks med uprøvde forretningsmodeller eller svake balanser) kunne klare seg, og få tilgang til kapital. Dette så vi litt i 2021 med de såkalte «Eurnext growth» selskapene som vokste frem (hvilket i sin tur var positivt for ABG). Litt på samme måte er vil banker, som er veldig sykliske av natur og typisk har uoversiktlige balanser også gjøre det godt. Det er ingen tradisjonelle banker i Veritas. Litt kort oppsummert, så vil ikke kvalitetsselskaper «skinne» i tider med høy økonomisk vekst, og min analyse er at mindreavkastning er det mest sannsynlige utfallet i perioder med sterk økonomisk vekst. «Tidevannet løfter alle båter» er det noe som heter. 2021 var eksempel på et slikt år, BNP i verden vokste voldsomme 6%. Men som Buffett visstnok skal ha sagt «Det er først når tidevannet går ut at vi finner ut hvem som bader naken«, så kan alle argumentene over kan snus rundt, med middels til lav vekst i verden, bør vilkårene for meravkstning i Veritas være bedre (kvalitetsselskaper «skinner» når verden er litt vanskelig) , slik det f.eks var i 2020 der BNP i verden var minus 3%. Konkulsjon: Lav vekst er for Veritas bedre enn høy vekst, i alle fall relativt

Inflasjon/råvarepriser

I perioder med høy inflasjon er det viktig med høy «prisingsmakt» slik at kostnadsøkninger kan videreføres til kundene. Det er også viktig med høy margin. Med 10% konstnadsøkninger vil et selskap med 10% margin få denne redusert til 1%, men et selskap med 30% margin få denne redusert til 23% (sistnevnte best). Begge disse parametrene scorer selskapene i Veritas relativt godt på. To selskaper sliter kortsiktig med inflasjonen, det er Kone og AF Gruppen. Høye kostnader på frakt og materialer gjør at marginen til Kone i en periode blir lavere, fordi det tar lenger tid å få gjennom prisøkninger. Litt samme for AF Gruppen, der de selv bærer noe av risikoen på råvareprisene, og samtidig blir kundene usikre og etterspørselen lavere. Jeg tror at på sikt så vil slike perioder bare gjøre at kvalitetsselskaper styrker sine langsiktige posisjoner (flere mindre konkurrenter av AF Gruppen har gått konkurs siste tiden). Samtidig tror jeg det ikke er noen selskaper i Veritas som direkte tjener mer på høy inflasjon. Selskaper som driver innen olje, energi eller andre råvarer vil kunne tjene mye mer penger i tider der prisene på disse har økt, og inflasjonen er høy. Slike selskaper passer dårlig inn i Veritas pga deres manglende stabilitet i marginer (styrer ikke sin egen hverdag i så stor grad), høye kaptalintensitet og lave langsiktige egenkapitalavkastning. Siste året har jo spesielt energisektoren skilt seg ut med en avkastning som har vært overlegen alle andre sektorer. Og det bidrar selvsagt til mindreavkastning for Veritas. Konklusjon: På kort sikt er høy inflasjon er ørlitt negativt absolutt sett, og mer negativt relativt sett. Samtidig tror jeg litt ektreme forhold vil styrke posisjonen til selskapene i Veritas på lang sikt

Renter

Selskapene i Veritas har i sum netto cash, og ingen har veldig mye gjeld. Så høyere rentekostnader er ingen veldig stor bekymring. Høyere renter gjør at konsumentene får dårligere råd, det kan påvirke selskaper negativt, sånn som Pandora (vi får se, fasiten fortsatt ute), gambling/gaming (tja, vært veldig motstandsdyktig tidligere), Avanza (folk putter mindre penger i fond og handler mindre aksjer). Avanza vil dog ha positive effekter fra at innskuddene vil gi de høyere renteinnekter. ABG vil potensielt få negative effekter fra at høyere avkastningskrav vil gjøre etterspørsel etter børsnoteringer mindre. Og dette med avkastningskrav er selsagt viktig for verdsettelsen av selskaper. Flere av selskapene i Veritas vokser mye, og selv om alle har god inntjening i dag, så ligger noe også frem i tid. Når avkastningskravet øker, vil dette påvirke verdsettelsene negativt. At verdsettelse er en av parametrene i fondet, motvirker dette noe. Som tidligere nevnt er det ingen tradisjonelle banker i Veritas, som typisk tjener mer penger når rentene stiger. I 2017 når rentene steg viste backtesten av Veritas en lenger periode med mindreavkastning (se graf under) Konklusjon: Selskapene i Veritas kan leve godt med høye renter, men akkurat i fasen der rentene stiger, vil dette i sum være negativt, både absolutt og relativt (men kunne være mye verre om selskapene var høyt belånte)

For å understreke igjen. Dette er ingen spådommer. Aner ikke hvordan veksten, inflasjonen eller rentene vil bevege seg fremover. Og jeg vet ikke om alt jeg skrev er 100% riktig heller, det er kun mine egne analyser av hvordan jeg logisk sett innbiller meg de ulike faktorene vil påvirke

Og jeg prøver ikke å tilpasse fondet til hvilke makroforhold jeg tror kommer. Det er det jeg mener med utsagnet at «I Veritas prøver jeg ikke slå markedet hvert år«. Så jeg kan åpent gå inn i et makroklima som er negtivt for Veritas, fordi jeg historien viser at strategien til Veritas har vunnet over tid. Kommer til å fortsette akkurat som før, med samme modell

Viktig informasjon:

Dette er informasjon gitt i markedsføringsøyemed og må ikke oppfattes som investeringsråd. Denne presentasjonen er bare ment for institusjonelle og private investorer bosatt i Norge, hvor fondet har sin markedsføringstillatelse. Vennligst les fondets nøkkelinformasjon, vedtekter og prospekt før beslutning om investering. Dokumentene er tilgjengelig på www.firstfondene.no.

Ved tegning mottar man en andel i fondet og ikke direkte i de underliggende verdipapirene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl. a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Please reload

Vennligst vent ...